Informacje na temat panującego kryzysu na rynku energetycznym

W ostatnich tygodniach i miesiącach tysiące odbiorców energii w Niemczech otrzymało od swoich dostawców wypowiedzenia umów. Częściowo dlatego, że wspomniane przedsiębiorstwa musiały ogłosić upadłość i w związku z tym nie były już w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec klientów, a częściowo po prostu dlatego, że przedsiębiorstwa te nie chciały lub nie mogły kontynuować umów na dostawy na poprzednich warunkach. 
Głównymi przyczynami takiego rozwoju sytuacji są przede wszystkim niedawny ogromny wzrost hurtowych cen energii oraz często bardzo krótkoterminowe modele biznesowe niektórych dostawców energii.


W poniższym FAQ wyjaśniamy najważniejsze pytania dotyczące kryzysu na rynku energetycznym.

Informacje ogólne | Informacje dla długoletnich klientów SWG & GVG:

 • Dlaczego ceny gazu są obecnie tak wysokie i jakie są tego przyczyny?

  Zakup gazu na rynkach energii stał się znacznie droższy. Na przykład ceny zakupu gazu w bieżącym roku rozliczeniowym wzrosły tymczasowo ponad ośmiokrotnie (wzrost od początku 2021 r.) i niestety tendencja ta utrzymuje się również na początku 2022 r.

  Gwałtowny wzrost cen gazu w Niemczech, Europie i na świecie spowodowany jest obecnie szeregiem różnych przyczyn. Po kryzysie związanym z Coroną światowa gospodarka ożywiła się znacznie szybciej niż początkowo zakładano, w związku z czym popyt na gaz ziemny ponownie gwałtownie wzrósł. Wysoki popyt spotyka się z podażą, która nie jest w stanie dynamicznie reagować na rozwój ze względu na niewielkie inwestycje w nowe moce produkcyjne. Szczególnie silny wzrost popytu nastąpił w Azji, gdzie obecnie trafia zdecydowana większość dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG), np. z USA. Brakuje ich na rynku europejskim jako elementu równoważącego. Ostatnia mroźna i długa zima oraz wzmożone użytkowanie elektrowni gazowych w związku ze słabym zasilaniem energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii w pierwszej połowie 2021 roku doprowadziły również do bardzo niskich poziomów zapasów gazu w niemieckich magazynach, które latem nie zostały kompletnie napełnione.

  Napięta sytuacja geopolityczna (konflikt na linii Ukraina-Rosja) wpływa również na kryzys cenowy na rynku energii: Ostatnio przez wszystkie gazociągi z Rosji, w tym przez istotny Nord Stream na Morzu Bałtyckim, płynie mniej gazu, a przez gazociąg jamalski przez Białoruś i Polskę do Niemiec nie dociera już więcej gazu1. Ponadto oddanie do użytku nowego gazociągu Nord Stream 2, planowane na 2021 r., zostało opóźnione, a nawet coraz częściej staje pod znakiem zapytania w związku z konfliktem ukraińsko-rosyjskim. Ma to duży wpływ na zapasy gazu w Niemczech i powoduje wzrost cen energii na giełdach. To z kolei ma wpływ na ceny zakupu dla dostawców energii, takich jak Stadtwerke Görlitz AG (dalej: SWG) i Gasversorgung Görlitz GmbH (dalej: GVG).

  1Źródło: SZ vom 20.01.2022

 • Czy obecny rozwój sytuacji wokół gazu ziemnego jest spowodowany skrajną zależnością od Rosji?

  Nie możemy odpowiedzieć na to pytanie z całą pewnością, ale Rosja odgrywa istotną rolę jako dostawca gazu dla Niemiec i UE: produkcja gazu w UE gwałtownie spada. Paliwa kopalne, takie jak gaz ziemny, są uważane za źródła energii, które ze względu na cele klimatyczne UE posiadają datę ważności. Niemcy nie posiadają prawie żadnych rezerw gazu ziemnego - pięć procent zużycia mogłoby zostać pokryte przez same Niemcy - a tendencja jest spadkowa. W trakcie przełomu w polityce energetycznej Niemcy będą jeszcze przez pewien czas uzależnione od rosyjskiego gazu ziemnego jako technologii pomostowej w rozbudowie dostaw z odnawialnych źródeł energii2.
     

  Rosja pokrywa nieco poniżej 40 proc. zapotrzebowania UE na gaz ziemny, w Niemczech - ponad połowę. Rosja już zmniejszyła przepływ gazu do UE. Rosyjski koncern Gazprom wypełnia swoje kontraktowe wymogi ilościowe, ale nie dostarcza dodatkowych ilości przez Ukrainę, gdy wzrasta zapotrzebowanie - jak to miało miejsce w ostatnich latach. Tak więc Rosja jest rzeczywiście bardzo ważnym dostawcą gazu ziemnego dla Niemiec - ale bynajmniej nie jedynym. Innymi dostawcami gazu dla Niemiec są w szczególności Norwegia i Holandia. USA jest również ważnym dostawcą skroplonego gazu ziemnego do Europy.

  2 Źródło:https://www.deutschlandfunk.de/nord-stream-2-wie-abhaengig-ist-deutschland-von-russischem-100.html

 • Czy dostawy energii elektrycznej i gazu dla mieszkańców Görlitz są zagwarantowane?

  Tak. Bezpieczeństwo dostaw jest najważniejszym priorytetem dla SWG i GVG. Dostawy energii elektrycznej i gazu są gwarantowane bez ograniczeń.

 • Jaki wpływ ma ustalanie cen CO2 na obecne ceny gazu ziemnego oraz na kształtowanie się cen gazu ziemnego?

  W ustawie o handlu uprawnieniami do emisji ze spalania paliw (BEHG) ustawodawca ustalił, że od 1.stycznia 2021 r. dla emisji CO2 z paliw (olej, benzyna, gaz ziemny itp.) należy nabywać certyfikaty emisji CO2 od "dystrybutorów i dostawców paliw". Dotyczy to również zakładów komunalnych i regionalnych dostawców, takich jak my - ponieważ dostarczamy gaz ziemny czy też wprowadzamy go do obiegu. A rosnące koszty certyfikatów emisyjnych powodują, że paliwa, w tym gaz ziemny, drożeją. Takie jest zamierzenie ustawodawcy - ponieważ wyższe koszty mają stanowić zachętę do większej oszczędności energii i większego wykorzystania energii odnawialnych.

  Koszty te są przenoszone na klientów w postaci wyższych cen gazu (tak jak konsumenci płacą więcej na stacji benzynowej przy tankowaniu). Wprawdzie koszty CO2 wzrosną do 30 €/t CO2 w 2022 r. (w 2021 r. było to 25 €/t CO2), ale efekt ten jest raczej niewielki w porównaniu z drastycznie zwiększonymi kosztami zakupu gazu ziemnego na rynkach światowych i został już uwzględniony w dotychczasowych korektach cen. W związku z tym obecny wzrost cen jest spowodowany głównie sytuacją geopolityczną.

   

 • Dlaczego zmiany cen gazu mają również wpływ na ceny energii elektrycznej?

  Oprócz zasilania energią ze źródeł odnawialnych, prąd w Niemczech i Europie wytwarzany jest również w elektrowniach jądrowych i węglowych oraz elektrowniach gazowych. Wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa w elektrowniach gazowych stało się również znacznie droższe ze względu na wysokie ceny na rynkach światowych, co spowodowało znaczny wzrost kosztów produkcji energii elektrycznej. Zakup energii elektrycznej na rynkach energetycznych stał się zatem znacznie droższy. Ceny zamówień na bieżący rok rozliczeniowy tymczasowo wzrosły ponad 6-krotnie w przypadku energii elektrycznej (wzrost od początku 2021 r.) i ten rozwój niestety utrzymuje się również na początku 2022 r.

 • Jakie są przyczyny wzrostu cen gazu i energii elektrycznej - pomimo długoterminowych zamówień?

  Przedsiębiorstwo dostarczające energię musi oszacować przyszłe zużycie energii dla wszystkich swoich klientów. Jednak dokładne przewidzenie przyszłego zużycia energii nie jest możliwe. Dlatego też prognozy na przyszłość są tworzone w oparciu o doświadczenia z przeszłości, a ilości energii są zamawiane zgodnie z tymi prognozami. Prognozy te są niepewne. Wpływ na nie ma na przykład pogoda, ponieważ niskie temperatury mogą prowadzić do większego zużycia gazu, lub też różne zachowania nabywcze. Pewna część ilości energii musi być zatem również zamawiana elastycznie i w krótkim czasie. Przy obecnym wysokim poziomie cen prowadzi to również do bardzo wysokich kosztów zakupu energii, które są niekiedy wyższe niż ustalone w umowie ceny sprzedaży.

  Innym powodem wzrostu cen energii jest fakt, że niektórzy dostawcy energii wypowiedzieli umowy swoim klientom z powodu obecnych wysokich cen energii. W efekcie odbiorcy ci automatycznie trafiają do sprzedaży rezerwowej - co generuje wysokie nieplanowane koszty zarówno dla sprzedawców energii, między innymi SWG, jak i GVG. Dzieje się tak dlatego, że dostawcy energii muszą teraz kupować energię dla nowych, nieplanowanych klientów po bardzo wysokich kosztach i w krótkim czasie. W celu ochrony naszych stałych klientów przed wysokimi kosztami dodatkowymi, których nie byli oni przyczyną, SWG i GVG zdecydowały się przenieść dodatkowe koszty zapotrzebowania na energię nieplanowanych nowych klientów w sposób sprawiedliwy dla tych, będących źródłem tych kosztów, i w związku z tym wprowadziły nową taryfę podstawową i rezerwową dla energii elektrycznej i gazu ziemnego dla nowych klientów. Oznacza to, że dotychczasowi odbiorcy nie znajdą się w niekorzystnej sytuacji i będą nadal korzystać z pozytywnego wpływu perspektywicznej strategii przetargowej SWG i GVG.

 • Czy te podwyżki cen będą stałe? Czy powinienem oczekiwać wzrostu cen w przyszłości?

  Im dłużej trwa faza wysokich cen i im wyższe są wzrosty cen na giełdzie energii, tym bardziej prawdopodobne są dalsze wzrosty cen. W tym kontekście większość zakładów komunalnych kupuje energię w wielu małych krokach przez okres kilku lat. Wysokie ceny w stosunkowo krótkim okresie czasu mają wówczas mniejszy wpływ na średnie koszty zamówień niż wysokie ceny w długim okresie czasu.

 • Jakie środki podejmuje Stadtwerke Görlitz, aby uniknąć nadmiernych skoków cen?

  SWG i GVG oferują swoim klientom bezpieczne dostawy energii i ciepła, nawet w czasach burzliwego rozwoju cen, dzięki swojej strategii produkcji i zakupu, która została opracowana z myślą o długoterminowym i zrównoważonym rozwoju. Staramy się dostarczać naszym klientom produkty po konkurencyjnych i rozsądnych cenach oraz w jak największym stopniu łagodzić krótkoterminowe wahania cen. Jest to możliwe dzięki długoterminowemu zabezpieczeniu niezbędnych ilości energii. Energię kupujemy w wielu małych transzach na przestrzeni kilku lat.

 • Co należy rozumieć pod pojęciem "sprzedaż rezerwowa"?

  Tak zwana sprzedaż rezerwowa zapewnia, że dostawa energii do odbiorców jest zagwarantowana w każdych okolicznościach. Neutralna Schlichtungsstelle Energie e.V. pisze o warunkach ramowych takiej sprzedaż rezerwowej: "Nawet jeśli umowa na dostawę energii z dostawcą energii wygasa, a nowy dostawca energii (jeszcze) nie podejmuje się dostawy, dostawa energii nie zostaje w żadnym momencie przerwana. Jeżeli zmiana dostawcy nie powiedzie się lub przedsiębiorstwo energetyczne musi ogłosić upadłość, lokalny dostawca usług podstawowych przejmuje obowiązki na okres maksymalnie trzech miesięcy".

 • Co oznacza termin "dostawca energii w ramach podstawowego zaopatrzenia" i jakie obowiązki się z nim wiążą?

  "Dostawca w ramach podstawowego zaopatrzenia" jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej dla obszaru objętego ogólną siecią dostaw, jeżeli zaopatruje w energię większość odbiorców domowych na tym obszarze sieci. W rzeczywistości na danym obszarze sieciowym istnieje jeden podstawowy dostawca energii elektrycznej i jeden dostawca gazu ziemnego. Na tym obszarze jesteśmy to my - Stadtwerke Görlitz AG (SWG) i Gasversorgung Görlitz GmbH (GVG). Szczególną cechą statusu dostawcy w ramach podstawowego zaopatrzenia jest związany z tym obowiązek zapewnienia odbiorcom w gospodarstwach domowych nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej lub gazu ziemnego nawet bez zawierania pisemnej umowy o dostawę - po prostu poprzez tzw. dorozumiane postępowanie, czyli z reguły po prostu poprzez pobór energii elektrycznej lub gazu ziemnego z istniejącej linii. Jeżeli odbiorca nie zażąda wyraźnie zawarcia tzw. umowy specjalnej, automatycznie dostarczana jest mu energia elektryczna i/lub gaz ziemny na warunkach dostawy podstawowej.

 • Kim są klienci gospodarstw domowych?

  Zgodnie z § 3 nr 22 EnWG odbiorcami w gospodarstwie domowym są wszyscy odbiorcy końcowi, którzy kupują energię elektryczną lub gaz przede wszystkim na potrzeby własnego zużycia w gospodarstwie domowym lub na potrzeby własnego zużycia w celach zawodowych, rolniczych lub handlowych, nieprzekraczającego rocznego zużycia 10.000 kWh.

 • Jak długo odbiorcy w gospodarstwach domowych mają prawo do korzystania z sprzedaży rezerwowej?

  Sprzedaż rezerwowa jest gwarantowana przez dostawca w ramach podstawowego zaopatrzenia (SWG/GVG) przez okres maksymalnie trzech miesięcy. Najpóźniej do tego czasu muszą Państwo zawrzeć nową umowę na dostawę.  W przypadku dalszego pobierania energii bez zawarcia umowy, może dojść do zawarcia umowy podstawowej z lokalnym dostawcą w ramach podstawowego zaopatrzenia, jeżeli dostawa jest ekonomicznie uzasadniona dla dostawcy.

 • Czy odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi są uprawnieni do korzystania z sprzedaży rezerwowej?

  Odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, którzy zaopatrywani są z lokalnej sieci niskiego napięcia lub sieci niskociśnieniowej, mają również prawo do ustawowej dostawy ze sprzedaży rezerwowej na okres maksymalnie trzech miesięcy. Najpóźniej do tego czasu muszą Państwo zawrzeć nową umowę na dostawę.  Jeżeli nie zużywają Państwo więcej niż 10 000 kWh energii elektrycznej lub gazu rocznie, umowa podstawowa na dostawę może zostać zawarta poprzez odstąpienie od umowy z lokalnym dostawcą w ramach podstawowego zaopatrzenia, jeżeli dostawa jest ekonomicznie uzasadniona dla tegoż dostawcy.

  Klienci prowadzący działalność gospodarczą na poziomie przekraczającym poziom niskiego napięcia lub niskiego ciśnienia nie mają ustawowego prawa do korzystania z sprzedaży rezerwowej. W przypadku upadłości swojego dostawcy muszą oni niezwłocznie poszukać nowego dostawcy i zawrzeć specjalną umowę, np. z SWG/GVG.

 • Czy jako klient SWG i/lub GVG powinienem się obawiać, że moja umowa na dostawę energii również zostanie rozwiązana?

  Nie. My jako SWG i GVG mamy solidną pozycję i możemy bezpiecznie wypełnić nasze zobowiązania w zakresie dostaw dla klientów teraz i w przyszłości. Jesteśmy Państwa niezawodnym partnerem w zakresie dostaw. U nas zyskują Państwo uczciwe, zgodne z rynkiem warunki, kompleksowy serwis i osobistą obecność w regionie. Zaopatrujemy się i działamy rozsądnie i przewidująco - tak, aby tak pozostało również w przyszłości.

 • W jakim stopniu upadłość dostawców wpływa również na SWG/GVG?

  W SWG i GVG dotychczasowi klienci korzystają z długoterminowej strategii zaopatrzenia, w której starannie rozważane są zarówno możliwości jak i ryzyko rynkowe. Dlatego możemy przynajmniej w pewnym stopniu złagodzić skutki obecnych wysokich cen hurtowych dla większości naszych klientów.

  Jednak jako dostawca energii w ramach podstawowego zaopatrzenia musieliśmy ostatnio przejąć dużą liczbę klientów od znajdujących się w trudnej sytuacji dostawców dyskontowych w ramach tak zwanej "sprzedaży rezerwowej". Te nieplanowane, dodatkowe ilości energii można było pozyskać jedynie w krótkim czasie po bardzo wysokiej obecnie cenie rynkowej.

  Aby utrzymać obciążenia związane z kolejnymi dostawami na możliwie najniższym poziomie dla naszych dotychczasowych klientów, wprowadziliśmy nowe, własne taryfy dla klientów na gaz i energię elektryczną w dostawie podstawowej i rezerwowej, z wyższymi cenami energii w oparciu o różnicę w kosztach zaopatrzenia.

  Podsumowując: Jako dostawca energii w ramach podstawowego zaopatrzenia przejmujemy z jednej strony odpowiedzialność za naszych dotychczasowych klientów, a z drugiej strony gwarantujemy nieskomplikowane i nieprzerwane dostawy dla nowych klientów. To wyraźnie odróżnia nas od wielu dostawców energii (w tym dostawców dyskontowych), którzy koncentrują się na maksymalizacji własnych zysków w czasach niskich cen, a następnie przestają dbać o swoich klientów, gdy ceny rosną - w ten sposób przerzucając ryzyko ekonomiczne na dostawców energii w ramach podstawowego zaopatrzenia, takich jak my.

 • Co się stanie, jeśli przeprowadzę się w obrębie Görlitz? Czy automatycznie zostanę nowym klientem?

  Nie. Jeśli przed przeprowadzką byli Państwo już zaopatrywani w energię elektryczną przez SWG (gaz przez GVG), to jesteście Państwo uważani za stałych klientów. Prosimy o kontakt z nami, by mogli Państwo zachować dotychczasową taryfę.

 • Dlaczego w ofercie produktowej znajdują się obecnie tylko taryfy na dostawy podstawowe i rezerwowe? Brak taryf specjalnych?

  W obecnej sytuacji chcemy uniknąć ryzyka i dlatego nie przyjmujemy obecnie żadnych nowych klientów w ramach specjalnych umów, ponieważ każde nieplanowane zamówienie ilości energii jest bardzo kosztowne i nieekonomiczne. Mamy jednak nadzieję, że wkrótce będziemy w stanie zaoferować więcej produktów dla nowych klientów.

  Jako dostawca energii w ramach podstawowego zaopatrzenia jesteśmy jednak zobowiązani do przyjmowania i zaopatrywania klientów z naszego obszaru sieci w ramach dostaw podstawowych i rezerwowych, którzy nie są już zaopatrywani, np. z powodu wypowiedzenia umowy lub upadłości dostawców dyskontowych.

 • Nie mogę opłacić rachunków. Co robić?

  Prosimy o kontakt z nami! Gdy klienci, z jakichkolwiek powodów, zalegają z płatnościami, zawsze najpierw składamy propozycję porozumienia, zanim podejmiemy dalsze kroki. Następnie ważne jest, aby rzeczywiście przyjąć tę ofertę i aktywnie dążyć do dialogu z naszymi doradcami klienta. Wspólnie możemy prawie zawsze wypracować polubowne rozwiązania, zanim sytuacja się skomplikuje i powstaną niepotrzebne i obciążające koszty dodatkowe - lub zagrożenie zablokowaniem.

 • Czy SWG uwzględni następstwa ewentualnego zniesienia podatku EEG? (niem. EEG-Umlage, czyli opłata na wsparcie odnawialnych źródeł energii)

  Zdecydowanie przyjmujemy plan rządu federalnego, aby tym krokiem ulżyć konsumentom końcowym, a tym samym naszym klientom i oczywiście przekażemy informację o zniesieniu opłaty EEG.

 • Zarzut: dostawcy produktów podstawowych czerpią teraz zyski! Czy rozwój rynku jest wykorzystywany jako pretekst do zwiększenia udziału w zyskach SWG i GVG?

  Nie, z pewnością tak nie jest. Wręcz przeciwnie, przejrzysta i zrównoważona polityka cenowa jest dla nas wiodącą zasadą. Realizujemy strategię zaopatrzenia, która z jednej strony otwiera możliwości rynkowe, a z drugiej ogranicza ryzyko. W celu zminimalizowania ryzyka związanego z silnymi wahaniami cen energii elektrycznej na giełdzie, zamawiamy energię dla naszych klientów stopniowo, w różnych okresach czasu. Silne skoki cen na giełdach nie mają zatem bezpośredniego lub 1:1 wpływu na ceny naszych klientów. Nasza długofalowa strategia zakupów łagodzi zatem rozwój sytuacji na giełdach energii. Jest to również powód, dla którego składnik cenowy "zaopatrzenie" nie spada w takim samym stopniu, gdy spadają ceny giełdowe. I odwrotnie, ten składnik cenowy nie wzrasta obecnie w takim samym stopniu, gdy ceny na giełdzie znacznie rosną. Najważniejsze jest to, że klienci korzystają z bezpiecznych i niedrogich dostaw nawet w niespokojnych czasach.

  Na niemieckich rynkach energetycznych mamy działającą konkurencję. Według danych Federalnej Agencji ds. Sieci w każdym obszarze sieci o względy klientów konkuruje średnio prawie 140 dostawców energii elektrycznej. Konsumenci mogą zazwyczaj wybierać spośród ponad 400 różnych taryf. Ceny za energię elektryczną i gaz kształtują się zatem pod wpływem działania rynku i konkurencji.

Jestem nowym klientem | Mój dostawca energii przerwał dostawę

 • Mój dostawca energii wypowiedział mi umowę lub ogłosił upadłość. Co mam zrobić?

  Jeżeli Państwa poprzedni dostawca energii stanie się niewypłacalny i nie będzie w stanie dłużej wypełniać swoich zobowiązań umownych w zakresie dostaw lub w przypadku wypowiedzenia umowy przez Państwa poprzedniego dostawcę energii, nie muszą Państwo na początku nic robić. W dalszym ciągu będą Państwo zaopatrywani przez lokalnego dostawcę energii w ramach podstawowego zaopatrzenia – dla Państwa SWG lub GVG - bez przerw i ograniczeń, dzięki ustawowej sprzedaży rezerwowej.

  Jeśli nie znajdą Państwo nowego dostawcy, ale nadal będą pobierać energię z lokalnej sieci niskiego napięcia lub niskiego ciśnienia, można zawrzeć umowę na dostawę energii z lokalnym dostawcą energii w ramach podstawowego zaopatrzenia – w Görlitz jest to SWG lub GVG.

 • Jeśli dotknie mnie wypowiedzenie umowy lub upadłość mojego obecnego dostawcy: Czy mam się teraz obawiać, że wkrótce nie będę już otrzymywać energii elektrycznej lub gazu ziemnego?

  Nie. Tak zwane "zaopatrzenie rezerwowe" zapewnia w Niemczech ciągłą gwarancję dostaw energii do odbiorców. Nawet jeśli poprzedni dostawca zbankrutuje i/lub niespodziewanie rozwiąże istniejącą umowę na dostawę. Nawet w takich przypadkach prąd i gaz ziemny będą nadal dostarczane do Państwa. Niezawodne zaopatrzenie jest więc zawsze gwarantowane - dbamy o to na miejscu. Jesteśmy tzw. lokalnym dostawcą energii w ramach podstawowego zaopatrzenia, który przejmuje również tzw. dostawy rezerwowe.

 • Co należy rozumieć pod pojęciem "sprzedaż rezerwowa"?

  Tak zwana sprzedaż rezerwowa zapewnia, że dostawa energii do odbiorców jest zagwarantowana w każdych okolicznościach. Neutralna Schlichtungsstelle Energie e.V. pisze o warunkach ramowych takiej sprzedaż rezerwowej: "Nawet jeśli umowa na dostawę energii z dostawcą energii wygasa, a nowy dostawca energii (jeszcze) nie podejmuje się dostawy, dostawa energii nie zostaje w żadnym momencie przerwana. Jeżeli zmiana dostawcy nie powiedzie się lub przedsiębiorstwo energetyczne musi ogłosić upadłość, lokalny dostawca usług podstawowych przejmuje obowiązki na okres maksymalnie trzech miesięcy".

 • Kim są klienci gospodarstw domowych?

  Zgodnie z § 3 nr 22 EnWG odbiorcami w gospodarstwie domowym są wszyscy odbiorcy końcowi, którzy kupują energię elektryczną lub gaz przede wszystkim na potrzeby własnego zużycia w gospodarstwie domowym lub na potrzeby własnego zużycia w celach zawodowych, rolniczych lub handlowych, nieprzekraczającego rocznego zużycia 10.000 kWh.

 • Jak długo odbiorcy w gospodarstwach domowych mają prawo do korzystania z sprzedaży rezerwowej?

  Sprzedaż rezerwowa jest gwarantowana przez dostawca w ramach podstawowego zaopatrzenia (SWG/GVG) przez okres maksymalnie trzech miesięcy. Najpóźniej do tego czasu muszą Państwo zawrzeć nową umowę na dostawę.  W przypadku dalszego pobierania energii bez zawarcia umowy, może dojść do zawarcia umowy podstawowej z lokalnym dostawcą w ramach podstawowego zaopatrzenia, jeżeli dostawa jest ekonomicznie uzasadniona dla dostawcy.

 • Czy odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi są uprawnieni do korzystania z sprzedaży rezerwowej?

  Odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, którzy zaopatrywani są z lokalnej sieci niskiego napięcia lub sieci niskociśnieniowej, mają również prawo do ustawowej dostawy ze sprzedaży rezerwowej na okres maksymalnie trzech miesięcy. Najpóźniej do tego czasu muszą Państwo zawrzeć nową umowę na dostawę.  Jeżeli nie zużywają Państwo więcej niż 10 000 kWh energii elektrycznej lub gazu rocznie, umowa podstawowa na dostawę może zostać zawarta poprzez odstąpienie od umowy z lokalnym dostawcą w ramach podstawowego zaopatrzenia, jeżeli dostawa jest ekonomicznie uzasadniona dla tegoż dostawcy.

  Klienci prowadzący działalność gospodarczą na poziomie przekraczającym poziom niskiego napięcia lub niskiego ciśnienia nie mają ustawowego prawa do korzystania z sprzedaży rezerwowej. W przypadku upadłości swojego dostawcy muszą oni niezwłocznie poszukać nowego dostawcy i zawrzeć specjalną umowę, np. z SWG/GVG.

 • Czy jako klient SWG i/lub GVG powinienem się obawiać, że moja umowa na dostawę energii również zostanie rozwiązana?

  Nie. My jako SWG i GVG mamy solidną pozycję i możemy bezpiecznie wypełnić nasze zobowiązania w zakresie dostaw dla klientów teraz i w przyszłości. Jesteśmy Państwa niezawodnym partnerem w zakresie dostaw. U nas zyskują Państwo uczciwe, zgodne z rynkiem warunki, kompleksowy serwis i osobistą obecność w regionie. Zaopatrujemy się i działamy rozsądnie i przewidująco - tak, aby tak pozostało również w przyszłości.

 • W jakim stopniu upadłość dostawców wpływa również na SWG/GVG?

  W SWG i GVG dotychczasowi klienci korzystają z długoterminowej strategii zaopatrzenia, w której starannie rozważane są zarówno możliwości jak i ryzyko rynkowe. Dlatego możemy przynajmniej w pewnym stopniu złagodzić skutki obecnych wysokich cen hurtowych dla większości naszych klientów.

  Jednak jako dostawca energii w ramach podstawowego zaopatrzenia musieliśmy ostatnio przejąć dużą liczbę klientów od znajdujących się w trudnej sytuacji dostawców dyskontowych w ramach tak zwanej "sprzedaży rezerwowej". Te nieplanowane, dodatkowe ilości energii można było pozyskać jedynie w krótkim czasie po bardzo wysokiej obecnie cenie rynkowej.

  Aby utrzymać obciążenia związane z kolejnymi dostawami na możliwie najniższym poziomie dla naszych dotychczasowych klientów, wprowadziliśmy nowe, własne taryfy dla klientów na gaz i energię elektryczną w dostawie podstawowej i rezerwowej, z wyższymi cenami energii w oparciu o różnicę w kosztach zaopatrzenia.

  Podsumowując: Jako dostawca energii w ramach podstawowego zaopatrzenia przejmujemy z jednej strony odpowiedzialność za naszych dotychczasowych klientów, a z drugiej strony gwarantujemy nieskomplikowane i nieprzerwane dostawy dla nowych klientów. To wyraźnie odróżnia nas od wielu dostawców energii (w tym dostawców dyskontowych), którzy koncentrują się na maksymalizacji własnych zysków w czasach niskich cen, a następnie przestają dbać o swoich klientów, gdy ceny rosną - w ten sposób przerzucając ryzyko ekonomiczne na dostawców energii w ramach podstawowego zaopatrzenia, takich jak my.

 • Dlaczego wprowadziliśmy specjalną taryfę "dostawa podstawowa i rezerwowa dla nowych klientów"?

  Kalkulacja naszych podstawowych i rezerwowych dostaw znalazła się w ostatnich miesiącach i tygodniach pod ogromnym wpływem fali wypowiedzeń, wywołanej przez znajdujących się w trudnej sytuacji dostawców energii. Jako dostawca energii w ramach podstawowego zaopatrzenia jesteśmy prawnie zobowiązani do przejęcia klientów, którym wypowiedziano umowę i do dalszego nieprzerwanego zaopatrywania ich w energię w ramach dostaw rezerwowych.

  Ponieważ SWG i GVG zmuszone są obecnie w sposób nagły i niespodziewany zaopatrywać się w dodatkowe ilości energii dla klientów, którym dostawcy dyskontowi wypowiedzieli umowy, zapotrzebowanie to nie może zostać pokryte długoterminowymi kwotami dostaw na rozsądnych warunkach. W rzeczywistości te nieprzewidziane ilości muszą zostać zakupione w krótkim czasie na giełdach - i to właśnie tam w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpił gwałtowny wzrost cen hurtowych: na przykład ceny zaopatrzenia na bieżący rok dostaw wzrosły tymczasowo ponad ośmiokrotnie w przypadku gazu i ponad sześciokrotnie w przypadku energii elektrycznej (wzrost od początku 2021 r.), a tendencja ta utrzymuje się niestety również na początku 2022 r.  W związku z tym musieliśmy obliczyć i wprowadzić dodatkową taryfę dla nowych klientów w ramach oferty podstawowej i rezerwowej, aby nie być zmuszonym do nieproporcjonalnego obciążania naszych obecnych długoletnich klientów w ramach oferty podstawowej i aby przenieść koszty w sposób sprawiedliwy dla tych, którzy byli ich przyczyną.

 • Kogo dotyczy taryfa dla nowych klientów w zakresie podstawowego i rezerwowego zaopatrzenia w energię elektryczną?

  Taryfa dla nowych klientów w zakresie dostawy podstawowej i rezerwowej dotyczy wszystkich odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy są objęci dostawą rezerwową dla odbiorców w gospodarstwach domowych od 01.11.2021 r. lub wszystkich nowych klientów, którzy przeszli na SWG lub GVG od 15.01.2022 r. i nie byli wcześniej klientami SWG lub GVG.

 • Nie jestem w stanie pokryć obowiązujących cen za dostawy podstawowe i rezerwowe dla nowych klientów. Co mogę zrobić?

  Nie są Państwo zobowiązani do zakupu energii od odpowiedniego dostawcy energii w ramach podstawowego zaopatrzenia. W przypadku dostawy podstawowej i rezerwowej można zmienić dostawcę energii bez zachowania okresów wypowiedzenia. Można skorzystać z portali porównawczych, aby porównać ceny i zmienić dostawcę. Zalecamy jednak dokładne zapoznanie się z ofertami. W końcu wielu tak zwanych "dostawców dyskontowych" zbankrutowało w trakcie kryzysu energetycznego, co postawiło wielu klientów w nieprzyjemnej sytuacji. Nadal znajdujemy się w tym kryzysie.

 • Czy taka procedura - rozróżnienie pomiędzy istniejącymi i nowymi klientami w ramach dostawy podstawowej i rezerwowej - jest w ogóle zgodna z prawem?

  Od czasu wystąpienia kryzysu cenowego na rynku energii, praktyką wielu dostawców było przerzucanie kosztów na tego, kto je spowodował, a nie obciążanie nimi obecnych klientów. My, SWG i GVG, również nie chcemy obciążać naszych aktualnych klientów dodatkowymi kosztami i zdecydowaliśmy się na podział kosztów w oparciu o zasadę przyczynowości, ponieważ jako lider rynku w Görlitz, ciężar poniosłaby większość mieszkańców Görlitz. 

  Znane stowarzyszenia, takie jak VKU (Verband kommunaler Unternehmen e.V.) lub organy, takie jak Urząd Kartelowy Nadrenii Północnej-Westfalii lub Urząd Kartelowy Dolnej Saksonii, uznały tę procedurę za dopuszczalną3.

  Obecnie brak rozstrzygającego orzecznictwa w tym zakresie, jednak Sąd Okręgowy w Berlinie dnia 25.01.2022 r., sygn. 92 O 1/22 oraz Sąd Okręgowy w Lipsku dnia 02.02.2022 r., sygn. 01 HK O 167/22 w swoich orzeczeniach uznały zróżnicowane ceny dostaw podstawowych i rezerwowych dla obecnych i nowych klientów za dopuszczalne w świetle prawa o konkurencji i prawa antymonopolowego.

  3Źródło: BS|Energy

 • Czy okres wypowiedzenia ulega zmianie w przypadku zmiany ceny?

  Tak. Przysługuje Państwu prawo do złożenia wypowiedzenia w formie tekstowej bez zachowania okresu wypowiedzenia od dnia wejścia w życie nowej ceny.

 • Czy moja opłata prognozowana zostanie automatycznie dostosowana?

  Nie, nie ma automatycznej korekty faktur prognozowanych. Aby jednak uniknąć wysokich dopłat do rachunku rocznego, zalecamy samodzielne dostosowanie rozliczenia prognozowanego. Prosimy o kontakt z nami, nasi doradcy klienta chętnie Państwu doradzą. Mogą Państwo dokonać też własnych korekt rozliczeń prognozowanych w portalu klienta.

 • Czy mogę zachować swoją poprzednią opłatę prognozowaną? Nie jestem w stanie pokryć kosztów podwyżki.

  Mogą Państwo zachować poprzednią opłatę prognozowaną, ale wtedy będą Państwo musieli liczyć się z wysokimi dopłatami do rachunku rocznego. Dlatego zalecamy rozłożenie dodatkowej podwyżki na poszczególne miesiące!     

 • Nie mogę opłacić rachunków. Co robić?

  Prosimy o kontakt z nami! Gdy klienci, z jakichkolwiek powodów, zalegają z płatnościami, zawsze najpierw składamy propozycję porozumienia, zanim podejmiemy dalsze kroki. Następnie ważne jest, aby rzeczywiście przyjąć tę ofertę i aktywnie dążyć do dialogu z naszymi doradcami klienta. Wspólnie możemy prawie zawsze wypracować polubowne rozwiązania, zanim sytuacja się skomplikuje i powstaną niepotrzebne i obciążające koszty dodatkowe - lub zagrożenie zablokowaniem.