Pytania i odpowiedzi dotyczące obecnego kryzysu na rynku energii

Wojna na Ukrainie i związana z nią sytuacja na rynku energetycznym niepokoi obecnie wielu odbiorców gazu: Czy dostawy gazu ziemnego są bezpieczne? Jaki wpływ na kształtowanie się cen mają napięcia geopolityczne? Co oznaczają nowe opłaty wprowadzone przez rząd niemiecki?
Poniżej przedstawiamy Państwu przegląd aktualnych zagadnień związanych z kryzysem na rynku energetycznym.

Bezpieczeństwo dostaw

 • Stopień alarmowy Planu Działań Ratunkowych dla gazu został ogłoszony w czerwcu 2022 roku - co to oznacza dla mnie jako konsumenta?

  Od 23.06.2022 Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu ogłosiło stopień alarmowy planu ratunkowego. Zaopatrzenie w gaz w Niemczech jest stabilne. Bezpieczeństwo dostaw jest zagwarantowane. Zasadniczo Federalna Agencja Sieci ocenia sytuację jako mniej napiętą niż na początku zimy. Niedobór gazu tej zimy staje się coraz mniej prawdopodobny. Nadal jednak nie można wykluczyć pogorszenia sytuacji. 

 • Kto wprowadził stopień alarmowy i z jakich powodów?

  Dnia 23 czerwca 2022 roku Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu ogłosiło drugi stopień Planu Awaryjnego dla Gazu, tzw. stopień alarmowy. Obowiązuje on nadal i nie został jeszcze zniesiony.
  Powodem tego jest fakt, że Rosja znacznie ograniczyła przepływ gazu. Doprowadziło to do pogorszenia sytuacji w zakresie dostaw gazu i spowodowało konieczność ogłoszenia stopnia alarmowego. 
  W stopniu alarmowym środki rynkowe zabezpieczają dostawy, np. przejście na alternatywne źródła energii lub oszczędzanie energii.

 • Czy zagwarantowane są dostawy prądu i gazu dla mieszkańców Görlitz?

  Tak. Bezpieczeństwo dostaw jest najwyższym priorytetem dla SWG i GVG. W obecnym czasie dostawy energii elektrycznej i gazu są zagwarantowane bez ograniczeń.

 • Jaki jest plan awaryjny dla gazu i jakie są poziomy kryzysowe?

  W planie awaryjnym dla gazu rozróżnia się trzy poziomy kryzysowe: Poziom wczesnego ostrzegania, Poziom alarmowy i Poziom awaryjny.

  Poziom wczesnego ostrzegania i alarmowania - rynek może jeszcze samodzielnie poradzić sobie z zakłóceniami:

  W pierwszych dwóch etapach kryzysu środki rynkowe zabezpieczają dostawy, np. przejście na alternatywne źródła energii, wykorzystanie opcji przerw w dostawach lub lub działania związane 
  z możliwością przełączenia sieci dostawczej, które są brane pod uwagę, jeśli wystarczające ilości gazu są dostępne, ale przepływy mocy zmieniają się z powodu ograniczenia ilości rosyjskiego gazu. W tych dwóch pierwszych stopniach kryzysu zawsze istnieje ścisła kooperacja pomiędzy operatorami sieci a władzami federalnymi i Federalnym Ministerstwem Gospodarki.


  Poziom awaryjny - państwo interweniuje, Federalna Agencja Sieciowa dokonuje podziału:

  Jeśli środki rynkowe nie są wystarczające, rząd federalny może ogłosić poziom awaryjny. Dzieje się tak w przypadku bezpośredniego zagrożenia lub zakłócenia dostaw energii. Federalna Agencja Sieciowa (BNetzA) może wówczas wdrożyć środki suwerenne, które muszą być realizowane przez operatorów sieci, w tym GVG. Do środków przymusu zalicza się np. zmniejszenie mocy lub wyłączenie nieistotnych dla systemu elektrowni gazowych lub odbiorców przemysłowych, tak, aby w sytuacji awaryjnej nadal zaopatrywać w gaz szpitale, placówki opiekuńcze i wszystkich odbiorców prywatnych.

 • Kogo zalicza się do klientów chronionych?

  Stopień awaryjny dla gazu ma na celu zabezpieczenie dostaw nawet w sytuacji kryzysowej. Skupia się on na zaopatrzeniu klientów szczególnie chronionych. Do odbiorców chronionych ustawowo należą wszyscy odbiorcy domowi, małe i średnie przedsiębiorstwa, których zużycie mierzone jest za pomocą tzw. standardowych profili obciążenia, podstawowe usługi socjalne oraz - pod pewnymi warunkami - ciepłownie komunalne, o ile dostarczają one ciepło odbiorcom domowym. 

 • Czy ewentualne braki w dostawach gazu ziemnego mają wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ciepła sieciowego?

  W przypadku niedoboru gazu Federalna Agencja Sieciowa mogłaby nakazać wyłączenie elektrowni gazowych. Wówczas jednak w krótkim czasie zostaną uruchomione elektrownie rezerwowe, które będą w stanie zapewnić wymaganą moc elektryczną i będą mogły być zasilane innymi źródłami energii, np. węglem. W chwili obecnej zmniejszenie dostaw gazu nie ma więc wpływu na zaopatrzenie w energię elektryczną w Görlitz. 
  Oprócz gazu ziemnego mamy do dyspozycji także inne źródła energii, które zapewniają zaopatrzenie w ciepło, dlatego nie spodziewamy się obecnie żadnych ograniczeń w zaopatrzeniu w ciepło.


Hamulce cen

 • Co robi państwo, aby utrzymać koszty energii na przystępnym poziomie?

  Obecne wysokie ceny energii stanowią ogromne obciążenie dla gospodarstw domowych 
  i przedsiębiorstw w Niemczech. Federalny Rząd Niemiec stworzył obszerny pakiet środków finansowanych z funduszy federalnych, aby utrzymać koszty energii na przystępnym poziomie 
  i jednocześnie zabezpieczyć dostawy w Niemczech. Dotyczy to na przykład faktu, że rząd federalny przejął koszty grudniowej oplaty za gaz i ciepło z 2022 roku oraz hamulców cenowych na prąd i gaz, które od marca 2023 roku zaczną obowiązywać z mocą wsteczną już od lutego i stycznia. Hamulce cen będą wstępnie obowiązywały do 31 grudnia 2023 roku, przy czym rząd federalny utrzymuje otwartą możliwość przedłużenia do 30 kwietnia 2024 roku.

 • Czy muszę coś zrobić, aby uzyskać ulgę z tytułu hamulców cenowych?

  Jeśli płacą Państwo poprzez polecenie zapłaty, nie muszą Państwo nic robić. Ulgę otrzymają Państwo automatycznie w comiesięcznej opłacie lub na rachunku. Najpóźniej do końca marca poinformujemy Cię, jak zmieni się Twoja miesięczna prognoza w związku z hamulcem cen. Jeśli nie udzielili nam Państwo pełnomocnictwa do realizacji polecenia zapłaty SEPA i samodzielnie dokonują przelewu, w marcu otrzymają Państwo informację o nowej opłacie zaliczkowej, aby mogli Państwo ją skorygować. Prosimy nie korygować swojej opłaty zaliczkowej, dopóki nie otrzymają Państwo naszego pisma z wyliczoną dla Państwa kwotą ulgi. Jeśli nie dostosują Państwo swojej opłaty, to w następnym rachunku rocznym nastąpi wyrównanie zapłaconej opłaty zaliczkowej z kwotą ulgi państwowej. Czy to polecenie zapłaty, czy przelew bankowy: zadbamy o to, aby otrzymali Państwo ulgę państwową. 

 • Zamieszkuję mieszkanie pod wynajem, jak uzyskać ulgę z tytułu hamulca cenowego?

  Jako najemca często nie mają Państwo bezpośredniej umowy z dostawcą gazu lub ciepła, ale robi to właściciel mieszkania. Wynajmujący otrzymuje więc ulgę i musi ją przekazać Państwu w ramach rozliczenia kosztów użytkowania. W niektórych przypadkach, np. gdy Państwa opłata za koszty eksploatacji została już znacznie podwyższona, należy już w bieżącym okresie rozliczeniowym skorygować Państwa miesięczne opłaty. W razie pytań na ten temat najlepiej skontaktować się bezpośrednio z wynajmującym.

 • Jak działa hamulec cenowy dla gazu i ciepła?

  Prywatne gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które zużywają mniej niż 1,5 mln kWh gazu rocznie, a także inne grupy odbiorców określone ustawowo (np. stowarzyszenia), otrzymają 80% prognozowanego rocznego zużycia z września 2022 roku za 12 centów za kilowatogodzinę. 
  W przypadku zakupu ciepła sieciowego, cena za 80% zużycia z poprzedniego roku jest ograniczona do 9,5 centów za kWh.
  Opłaca się więc oszczędzać, bo jeśli zużywa się więcej niż 80% tego, co w poprzednim roku, to zwykle trzeba zapłacić znacznie wyższą cenę wynikającą z umowy.

 • Jak działa hamulec cenowy dla energii elektrycznej?

  Dla odbiorców energii elektrycznej, którzy zużyli maksymalnie 30 000 kWh energii elektrycznej rocznie, czyli głównie gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw, cena jest ograniczona do 40 ct / kWh dla 80% aktualnej rocznej prognozy zużycia. Aktualna roczna prognoza zużycia odpowiada rocznemu zużyciu określonemu przez operatora sieci na styczeń 2023 roku. Jeśli nie ma zużycia, na przykład dlatego, że wybudowałeś nowy dom, kwota ulgi jest określana na podstawie prognozy zużycia przez operatora sieci. 
  Warto ograniczyć zużycie prądu: jeśli zużywa się więcej niż 80% w porównaniu z rokiem poprzednim, należy zapłacić zwykle wyższą cenę wynikającą z umowy.
   

 • Jaką zniżkę przyniesie mi hamulec cen gazu?

  Wysokość ulgi obliczana jest indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego oraz przedsiębiorstwa i opiera się na kompleksowej kalkulacji.

 • Jaką zniżkę przyniesie mi hamulec cen energii elektrycznej?

  Wysokość ulgi obliczana jest indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego oraz przedsiębiorstwa i opiera się na kompleksowej kalkulacji. 
  Najprościej rzecz ujmując, hamulec cenowy dla energii elektrycznej działa w następujący sposób: dla 80% prognozowanego przez operatora sieci zużycia prądu przez klienta państwo przejmuje tę część ceny energii, która wynosi powyżej 40 ct/kWh. Za każdą zużytą ponad to kilowatogodzinę (kWh) należy zapłacić ustaloną w umowie cenę energii. 

  Oto przykładowe wyliczenie dla odbiorcy SWG|Strom:

  • Ustalona w umowie cena energii, która posłużyła do obliczenia kwoty ulgi, na dzień 1 marca 2023 r. wynosi 49,91 ct/kWh. Cena podstawowa wynosi 114,48 euro rocznie. 
  • Przewidywane roczne zużycie odbiorcy wynosi 2.500 kWh. Ustawodawca ustala kwotę ulgi na 80% tego prognozowanego rocznego zużycia, czyli w tym przypadku na 2.000 kWh. 
  • W tym przypadku tzw. kwota różnicowa pomiędzy regularną ceną energii a hamulcem cenowym wynosi 9,91 ct/kWh (cena wynikająca z umowy 49,91 ct/kWh - państwowa cena referencyjna 40 ct/kWh = 9,91 ct/kWh). 
  • Mnożąc tę różnicę przez obliczoną kwotę ulgi, otrzymujemy roczną kwotę ulgi w wysokości 198,20 euro (2.000 kWh x 9,91 ct/kWh = 198,20 euro). Ta kwota ulgi zostanie podzielona ze skutkiem wstecznym od 01.01.2023 na 12 miesięcy i zapisana na konto klienta z tytułu płatności miesięcznych, najpóźniej jednak w momencie wystawienia faktury.
  • Hamulec cenowy energii elektrycznej skutkuje więc miesięczną ulgą w wysokości 16,52 euro dla roku 2023, niezależnie od tego, ile klient zużyje w 2023 roku. Zatem ten przykładowy klient otrzyma pełną kwotę wyliczonej ulgi (198,20 euro), nawet jeśli w 2023 roku zużyje 1500 kWh. I to jest właśnie to, co często jest błędnie rozumiane.
 • Ogrzewam za pomocą pompy ciepła - czy hamulec cenowy obowiązuje również w przypadku ogrzewania pompą ciepła?

  Tak, hamulec cenowy dla energii elektrycznej dotyczy również przepływu ciepła. Ceny kilowatogodzin prądu grzewczego są jednak obecnie poniżej granicy cenowej wynoszącej 40 centów. Oznacza to, że dzięki dalekowzrocznej strategii zaopatrzenia Stadtwerke Görlitz AG nie musi być stosowany państwowy hamulec cenowy. Twoja korzyść: Korzystasz z niższej ceny kilowatogodziny, która w przeciwieństwie do państwowego hamulca cenowego dotyczy całego Twojego zużycia.  
   

 • Dopiero na początku roku dostałem informację o podwyżce cen, a moja opłata zaliczkowa wzrosła. Dlaczego nie uwzględniono tu hamulca cen energii?

  Jesteśmy prawnie zobowiązani do informowania klientów o zmianach cen co najmniej sześć tygodni przed ich wprowadzeniem. W przypadku podwyżki cen w dniu 01.01.2023 r. informację o podwyżce cen otrzymali Państwo już w połowie listopada. Natomiast o hamulcach cenowych rząd federalny zdecydował dopiero na krótko przed Bożym Narodzeniem.


  Dlatego nie mogliśmy jeszcze uwzględnić hamulców cenowych energii w listach dotyczących dostosowania cen i poinformować o nich naszych klientów. 

      
      

 • W zeszłym roku przeprowadziłem się do nowego mieszkania. Jakie zużycie w skali roku zostanie przyjęte?

  W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, do ustalenia kwoty ulgi wykorzystuje się poprzednią prognozę zużycia mieszkania lub domu. Na tej podstawie obliczana jest kwota ulgi.

 • W ubiegłym roku zmieniłem dostawcę energii elektrycznej. Jak będzie wyglądała prognoza mojego rocznego zużycia?

  Podstawą do określenia wysokości Państwa ulgi jest aktualna prognoza zużycia przez operatora sieci na podstawie zużycia z poprzedniego roku.  Jeśli w wyjątkowych sytuacjach nie będziemy dysponować tymi danymi, skorzystamy z prognozy zużycia operatora sieci.

 • Zmieniłem dostawcę gazu we wrześniu 2022 roku. Jak zostanie określona prognoza mojego rocznego zużycia?

  Podstawą do określenia wysokości Państwa ulgi jest prognoza zużycia na wrzesień 2022 r. na podstawie zużycia w roku poprzednim. Jeśli w wyjątkowych przypadkach nie będziemy dysponować tymi danymi, skorzystamy z prognozy zużycia operatora sieci.

 • Od kiedy i w jaki sposób otrzymam ulgę?

  Hamulce cenowe wejdą w życie od marca 2023 r., ale będą miały również działanie wsteczne za miesiące styczeń i luty. Wynika to z faktu, że wdrożenie hamulców cenowych wiąże się z licznymi wyzwaniami operacyjnymi dla dostawców energii, w szczególności z dostosowaniem niezbędnych do tego procesów z zakresu IT.  


  Rządowa ulga obniży Państwa opłatę zaliczkową od marca 2023 r. Ponieważ ulga za styczeń i luty zostanie uwzględniona w Państwa prognozie w marcu, będzie ona szczególnie niska. 

 • Czy w ogóle warto oszczędzać energię?

  Tak, oszczędzanie opłaca się bardziej niż kiedykolwiek! Tylko część Państwa dotychczasowego zużycia jest dotowana przez państwo. Cenę ulgową otrzymują Państwo tylko za 80% przewidywanego rocznego zużycia. Za każdą dodatkowo zużytą kilowatogodzinę płacą Państwo cenę wynikającą z umowy. Tutaj znajdą Państwo wskazówki, jak oszczędzać energię: www.stadtwerke-goerlitz.de/energiespartipps

   


Ceny i opłaty

 • Czy w przyszłości można spodziewać się również wyższych cen energii?

  Nikt nie może dziś przedstawić dokładnej prognozy, jak będą kształtować się ceny w przyszłości. Obserwatorzy rynku zakładają, że ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego również w perspektywie średnioterminowej ukształtują się na wyższym poziomie niż przed kryzysem.

 • Jakie nowe opłaty zostały wprowadzone przez Rząd Federalny?

  Opłata za magazynowanie gazu w wysokości 0,059 ct/kWh (netto) została wprowadzona przez Rząd Federalny Niemiec 1 października 2022 r. Została ona pobrana po raz pierwszy w celu zapewnienia Niemcom możliwości zapełnienia wszystkich magazynów z gazem. Z dniem 1 października 2022 roku zwiększono również opłatę bilansującą z 0 centów do 0,57 ct/kWh (netto).

 • Dlaczego Rząd Federalny wprowadził nowe opłaty?

  Ceny gazu ziemnego na europejskich rynkach energetycznych w ostatnich miesiącach eksplodowały. Wynika to w szczególności ze zmniejszonych dostaw gazu z Rosji.
  Jednocześnie sytuacja zaopatrzeniowa w Niemczech pozostaje napięta. Rząd Federalny robi wszystko, aby zabezpieczyć dostawy gazu ziemnego w zimie, dostatecznie zapełnić magazyny i zapewnić stabilność systemu dostaw. Aby sfinansować te działania, wprowadzono nową opłatę, którą muszą ponosić wszyscy odbiorcy gazu.
    

 • Czym jest opłata za magazynowanie gazu?

  Aby być przygotowanym na zimę, w 2022 roku niemieckie magazyny gazu ziemnego zostały napełnione pod wysokim ciśnieniem. Ustawa o magazynowaniu energii przewidywała, że magazyny muszą być prawie pełne do początku listopada 2022 roku. Koszty poniesione z tego tytułu zostaną przerzucone na wszystkich odbiorców gazu i w tym celu 1 października 2022 roku wprowadzona została nowa opłata za magazynowanie gazu. Od 1 stycznia 2023 r. opłata za magazynowanie gazu wynosi 0,059 ct/kWh (netto). Wartość ta pozostaje więc bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu.

 • Dlaczego rośnie opłata bilansująca?

  Opłata bilansująca nie jest nowo wprowadzoną opłatą. Wcześniej wynosiła ona jedynie zero centów za kilowatogodzinę, a zatem nie była znacząca.


  Znaczny wzrost opłaty bilansującej jest konieczny, aby zagwarantować równomierne wykorzystanie sieci gazowej. W przypadku zużycia większej ilości gazu niż planowano, dodatkowe zapotrzebowanie musi zostać w krótkim czasie pozyskane na rynku jako energia bilansująca. Ze względu na obecną sytuację rynkową te dodatkowe zakupy są obecnie bardzo drogie, stąd zauważalny wzrost opłaty. Wysokość opłaty bilansującej jest wyliczana co 12 miesięcy.

    

 • Kiedy i jak obniżenie podatku VAT wpływa na cenę gazu ziemnego?

  W obliczu rosnących wydatków dla odbiorców gazu w Niemczech z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Rządu Federalnego o obniżeniu podatku VAT z 19% do 7% w okresie od 1.10.2022 do 31.03.2024. Obniżkę podatku VAT przekazaliśmy w całości naszym klientom. Obniżkę tę znajdą Państwo na swojej fakturze na koniec roku.

 • Czy mnie jako odbiorcę ciepła sieciowego również dotyczą podwyżki cen związane z gazem?

  Ceny za ciepło sieciowe zależą między innymi od cen gazu. Powodem tego jest klauzula zmiennosci cenowej, która określa cenę ciepła sieciowego. Obejmuje ona różne indeksy, jak np. indeks cen gazu. Nasi klienci ciepła sieciowego zostali poinformowani o odpowiedniej korekcie cen.

 • Dlaczego kształtowanie się cen gazu ma również wpływ na ceny energii elektrycznej?

  Oprócz zasilania energią odnawialną, w Niemczech i w Europie energia elektryczna wytwarzana jest również w elektrowniach jądrowych i węglowych jak i w elektrowniach gazowych. Wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa w elektrowniach gazowych stało się również znacznie droższe ze względu na wysokie ceny na rynkach światowych, dlatego też koszty produkcji energii elektrycznej znacznie wzrosły. Tym samym zakup energii elektrycznej na rynkach energetycznych stał się zdecydowanie droższy.

 • Dlaczego moja opłata zaliczkowa tak bardzo rośnie?

  Państwa opłata zaliczkowa jest częściową zapłatą lub zaliczką na poczet już zrealizowanych dostaw energii. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od Państwa przewidywanego rocznego zużycia energii 
  i aktualnej ceny. W corocznym rozliczeniu za zużycie energii wpłacone zaliczki są odpisywane od Państwa rzeczywistego zużycia. Ponieważ ceny gazu ziemnego tak bardzo wzrosły i aby uchronić Państwa przed wysokimi dodatkowymi płatnościami, podnieśliśmy Państwa opłatę za gaz ziemny.
      

 • Czy mogę indywidualnie dopasować kwotę swojej opłaty zaliczkowej?

  Zdecydowanie zalecamy, aby nie zmniejszać kwoty oplaty zaliczkowej, a raczej ją zwiększać, ponieważ każdy miesiąc ze zbyt niską kwotą Państwa opłaty zwiększa dodatkową płatność na rachunku rocznym. Można to łatwo zrobić samodzielnie w portalu klienta .
   

   

 • Czy sam muszę podjąć jakieś działania ze względu na opłaty lub czasową obniżkę VAT?

  Nie. Nie muszą Państwo nic robić. Wszyscy klienci zostali już osobiście poinformowani o nowej cenie roboczej lub podstawowej i o obniżce. A obniżona stawka VAT jest automatycznie uwzględniana w fakturach końcoworocznych naszych klientów.

 • Co zrobić, gdy środki w budżecie domowym są na wyczerpaniu, a koszty energii stają się problemem?

  Zalecamy, abyś zawsze uważnie obserwował swoje koszty. W tym celu należy regularnie sprawdzać wskazania licznika, ilość zużywanej energii i czy opłata zaliczkowa jest nadal prawidłowo naliczana. Zwykle łatwiej jest nieco zwiększyć koszty bieżące - zamiast nagle ponosić wysokie, nieplanowane opłaty dodatkowe. 


  Aby uniknąć niespodziewanie wysokich opłat dodatkowych, należy odpowiednio wcześnie dokonać korekty prognoz. Chętnie doradzimy Państwu, czy i w jakiej wysokości ma sens dostosowanie tych opłat. Telefon: 03581 33535 lub osobiście w naszym biurze klienta.
  Zgodnie z ogólną zasadą, rachunki i opłaty zaliczkowe muszą być płacone w terminie. Płatności za prąd, ogrzewanie i czynsz zawsze powinny mieć priorytet i być opłacane przed wszystkimi innymi rachunkami. Zdajemy sobie jednak sprawę, że niektóre okoliczności mogą to utrudniać, a obecna sytuacja w szczególności stanowi wyjątkowe wyzwanie dla wielu gospodarstw domowych. Skontaktuj się z nami, jeśli masz trudności z płatnościami. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

 • Kto może mi pomóc w przypadku trudności z płatnościami?

  Bardzo ważna informacja: Jeśli z jakiegokolwiek powodu zalegają Państwo z płatnościami, prosimy 
  o kontakt z nami przed podjęciem dalszych kroków. Jeśli nie zapłacą Państwo rachunków za energię lub comiesięcznych opłat, mogą Państwo ponieść dodatkowe koszty poprzez wystosowanie wezwania do zapłaty, koszty sądowe oraz opłaty za ściągnięcie i odłączenie prądu.

  Ważne jest, abyście zwrócili się Państwo do nas. Razem możemy opracować polubowne rozwiązania, zanim powstaną niepotrzebne koszty - lub zagrozi blokada. Nasi doradcy klienta są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 18:00 osobiście w biurze klienta lub telefonicznie pod numerem 03581 33535. 

 • Jaki mogę mieć w tym udział?

  Jako klienci mogą Państwo w obecnej sytuacji zrobić przede wszystkim jedną rzecz - jest to również pilne zalecenie Rządu Federalnego: Zmniejszyć swoje zużycie energii i gazu ziemnego. W ten sposób przyczyniacie się Państwo do zabezpieczenia dostaw i możecie obniżyć koszty. Pomagamy Państwu oszczędzać prąd i gaz ziemny, a tym samym utrzymywać koszty pod kontrolą.


  Na stronie www.stadtwerke-goerlitz.de/spartipps zebraliśmy dla Państwa liczne praktyczne 
  i skuteczne porady dotyczące oszczędzania energii. Więcej porad dotyczących oszczędzania energii można znaleźć również na stronie internetowej www.ganz-einfach-energiesparen.de.


Inne

 • Mój dostawca energii wypowiedział mi umowę lub jest niewypłacalny. Co muszę zrobić?

  Jeżeli dotychczasowy dostawca energii stanie się niewypłacalny i nie będzie w stanie wypełnić swoich umownych zobowiązań dotyczących dostaw lub w przypadku wypowiedzenia umowy przez dotychczasowego dostawcę energii, to początkowo nie trzeba nic robić. Nadal będą Państwo zaopatrywani przez lokalnego dostawcę energii - SWG lub GVG - bez przerw i ograniczeń w ramach ustawowego zaopatrzenia zastępczego. 


  Jeśli nie znajdą Państwo nowego dostawcy, ale nadal będą pobierać energię z lokalnej sieci niskiego napięcia lub niskiego ciśnienia, można zawrzeć umowę o dostawę podstawową z lokalnym dostawcą podstawowych usług socjalnych - w Görlitz jest to SWG lub GVG.  

     

 • Gdyby moj obecny dostawca wypowiedział umowę lub stał się niewypłacalny: Czy muszę się teraz obawiać, że wkrótce nie będę już otrzymywać energii elektrycznej lub gazu ziemnego?

  Nie. W rzeczywistości w Niemczech tak zwane "zaopatrzenie zastępcze" zapewnia, że dostawa energii do odbiorców jest zawsze zagwarantowana. Nawet jeśli poprzedni dostawca zbankrutuje i/lub niespodziewanie rozwiąże dotychczasową umowę na dostawę. Także w takich przypadkach prąd i gaz ziemny nadal płyną do Państwa. Niezawodne zaopatrzenie jest więc zawsze gwarantowane - dbamy o to tutaj na miejscu. Jesteśmy tzw. lokalnym dostawcą podstawowych usług socjalnych, który przejmuje również tzw. zaopatrzenie zastępcze.

 • Co należy rozumieć przez "zaopatrzenie zastępcze"?

  Tak zwane zaopatrzenie zastępcze zapewnia dostawę energii do odbiorców w każdych okolicznościach. Neutralne Schlichtungsstelle Energie e.V. pisze o warunkach ramowych tego zaopatrzenia zastępczego: "Nawet jeśli umowa o dostawę z dostawcą energii kończy się, a nowy dostawca energii nie podejmuje się (jeszcze) dostaw, dostawy energii nie są w żadnym momencie przerwane. Jeśli zmiana dostawcy nie powiedzie się lub przedsiębiorstwo energetyczne musi złożyć wniosek o upadłość, lokalny dostawca podstawowych usług socjalnych wkracza zgodnie z prawem na okres maksymalnie trzech miesięcy."

 • Co oznacza termin „dostawca podstawowych usług socjalnych“ - i jakie obowiązki się z nim wiążą?

  „Dostawca podstawowych usług socjalnych“ jest podstawowym dostawcą dla danego obszaru sieci energetycznej, jeżeli zaopatruje w energię większość gospodarstw domowych na tym obszarze. 
  W rzeczywistości na danym obszarze sieciowym istnieje jeden podstawowy dostawca prądu i jeden dostawca gazu ziemnego. Na tym terenie jesteśmy to my - Stadtwerke Görlitz AG (SWG) i Gasversorgung Görlitz GmbH (GVG). Szczególną cechą statusu dostawcy podstawowych usług socjalnych jest związane z nim zobowiązanie, że odbiorcy w gospodarstwach domowych będą trwale zaopatrywani w prąd lub gaz ziemny także bez zawierania pisemnej umowy o dostawę - po prostu w drodze „dorozumianego działania“, czyli z reguły po prostu poprzez odbiór prądu lub gazu ziemnego z istniejącej linii. Jeżeli odbiorca nie zażąda wyraźnie zawarcia tzw. umowy specjalnej, wówczas beda oni automatycznie zaopatrywani w energię elektryczną i/lub gaz ziemny na warunkach dostawy podstawowej.

 • Jak długo odbiorcy gospodarstw domowych mają prawo do dostawy zastępczej?

  Dostawy zastępcze są gwarantowane przez dostawcę podstawowych usług socjalnych (SWG/GVG) przez okres maksymalnie trzech miesięcy. Najpóźniej do tego czasu muszą oni zawrzeć nową umowę na dostawę. Jeśli kontynuują Państwo pobieranie energii bez wyraźnego zawarcia umowy, może to skutkować zawarciem umowy na dostawę podstawową z lokalnym dostawcą usług socjalnych, jeśli dostawa jest ekonomicznie uzasadniona dla dostawcy podstawowego. 

 • Kim są klienci gospodarstw domowych?

  Zgodnie z § 3 nr 22 EnWG odbiorcami gospodarstw domowych są wszyscy odbiorcy końcowi, którzy kupują energię elektryczną lub gaz przede wszystkim na potrzeby własnego zużycia w gospodarstwie domowym lub na potrzeby własnego zużycia do celów zawodowych, rolniczych lub handlowych, nieprzekraczającego rocznego zużycia 10 000 kWh.

 • Czy klienci niebędący odbiorcami gospodarstw domowych mają prawo do dostaw zastępczych?

  Klienci niebędący odbiorcami gospodarstw domowych, którzy są zaopatrywani z lokalnej sieci niskiego napięcia lub niskiego ciśnienia, mają również prawo do ustawowego zaopatrzenia zastępczego przez okres maksymalnie trzech miesięcy. Najpóźniej do tego czasu muszą oni zawrzeć nową umowę na dostawę. Jeżeli nie zużywają oni więcej niż 10.000 kWh prądu lub gazu rocznie, można zawrzeć podstawową umowę o dostawę poprzez odstąpienie od umowy z lokalnym dostawcą podstawowych usług socjalnych, jeżeli dostawa jest ekonomicznie uzasadniona dla dostawcy podstawowego.

   
  Odbiorcy przemysłowi powyżej poziomu niskiego napięcia lub poziomu niskiego ciśnienia nie mają ustawowego prawa do zastępczego zaopatrzenia. W przypadku niewypłacalności ich dostawcy muszą oni niezwłocznie sami poszukać nowego dostawcy, np. w SWG/GVG i zawrzeć specjalną umowę. 

 • Czy w przypadku zmiany ceny zmienią się również moje okresy wypowiedzenia?

  Tak. Mają Państwo wtedy prawo do wypowiedzenia nadzwyczajnego w formie tekstowej bez zachowania okresu wypowiedzenia od dnia wejścia w życie zmienionej ceny.